Pobierz program w PDF: 

Pobierz repertuar PL lang en

mam oko na kulturę 1

menu

 

 

W tym roku przypada trzynasta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Piosenka jest dobra na wszystko”, który odbędzie się w dniach  05/06  grudnia 2020 r. w Ośrodku Kultury Ochoty.

Zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno amatorów jak i zawodowców, młodych wokalistów, aktorów do nadsyłania swoich nagrań z interpretacjami 2 utworów J. Przybory oraz J. Wasowskiego na adres :

ul. Grójecka 75, 02- 940 Warszawa (Ośrodek Kultury Ochoty, Konkurs Wokalny  „Piosenka jest dobra na wszystko”) do dnia 23.11.2020.

 

Uczestnicy konkursu ( II etap)  zobowiązani są do wpłacenia bezzwrotnego wpisowego w wysokości 25 zł. 

Szczegółowe informacje - iza.puk@oko.com.pl lub tel. 22 822 48 70.

 

Eliminacje są trzy etapowe:

- I etap to przesłuchania nagrań nadesłanych do OKO.

- II etap to przesłuchania - przesłuchań dokonuje Jury wyłaniając podczas nich finałową piątkę - UWAGA! w związku z sytuacją pandemiczną  informujemy, że II etap konkursu odbędzie się on-line! O terminie przesłuchań będziemy informować na bieżąco.

- III etap – koncert finałowy podczas, którego zostanie wyłoniona trójka laureatów.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Organizatorami Konkursu Wokalnego „Piosenka jest dobra na wszystko” Ośrodek Kultury Ochoty w Warszawie oraz Studio Wokalne im. J. Wasowskiego.
 2. Przedmiotem Konkursu jest interpretacja piosenek  autorstwa J. Wasowskiego i J. Przybory ( dozwolone są piosenki z muzyką J.Wasowskiego i innego autora tekstu oraz z tekstem J.Przybory do innego kompozytora muzyki)
 3. Do Konkursu mogą przystąpić zarówno amatorzy, jak i zawodowcy, wokaliści, aktorzy, muzycy z całej Polski. Warunkiem udziału jest ukończenie 18 roku życia i terminowe, zgodne z regulaminem zgłoszenie chęci uczestnictwa w Konkursie.
 4. Wykonawcy chętni do udziału w Konkursie zobowiązani są do przesłania płyty CD, mp3  z nagraniem dwóch utworów muzycznych autorstwa J.Wasowskiego i J.Przybory wraz z dołączoną do niej kartą zgłoszeniową na adres: Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-940 Warszawa z dopiskiem „Piosenka jest dobra na wszystko" najpóźniej do 23.11.2020 r. lub na adres mailowy: iza.puk@oko.com.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ JEST NIEPRZEKRACZALNY (decyduje dotarcia przesyłki do adresata)

 1. Wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej Organizatorów pod adresem www.oko.com.pl  oraz w biurze OKO ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa tel. (022) 822 48 70, (022), fax. (022) 823 97 81. e-mail iza.puk@oko.com.pl
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

I etap – przyjmowanie zgłoszeń od Uczestników oraz eliminacje do Konkursu przeprowadzone na podstawie przesłanych płyt CD lub mp3.

II etap – przesłuchania konkursowe ( 10 osób wytypowanych na podstawie przesłuchiwanych nagrań)

Wykonawcy podczas przesłuchań prezentują 2 utwory pochodzące z Kabaretu Starszych Panów.

O terminie i miejscu przesłuchań konkursowych uczestnicy zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni . W tym roku przesłuchania II etapu odbędą się on-line .

III etap – udział laureatów Konkursu w Koncercie Finałowym w Ośrodku Kultury Ochoty.

 1. Organizator zapewnia nagłośnienie  podczas przesłuchań konkursowych i Koncertu Finałowego.
 2. Wykonawcy zobowiązani są do przyniesienia na przesłuchania nut w swojej tonacji bądź podkładów (półplaybacków) do wykonywanych przez siebie utworów.
 3. Organizatorzy powołują Jury Konkursu, które przyznaje nagrody i wyróżnienia.
 4. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagród na posiedzeniu po zakończeniu przesłuchań konkursowych i sporządza werdykt.
 5. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 6. Koszty podróży, ewentualnego zakwaterowania oraz wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem w Konkursie w całości ponoszą Uczestnicy.
 7. Uczestnicy, przystępując do Konkursu, przenoszą na Organizatora bez wynagrodzenia przysługujące Uczestnikom prawa związane z wykonaniami artystycznymi oraz przenoszą na Organizatora bez wynagrodzenia możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji.
 8. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację utrwalonych w ten sposób materiałów.
 9. Organizatorzy w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od nich niezależnych, zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu. Równocześnie zobowiązują się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
 10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 11. Zgłoszenie się i udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

Jury przyznaje nagrody finansowe ( ufundowane przez Ośrodek Kultury Ochoty)

I miejsce - 2000 zł

II miejsce - 1500 zł

III miejsce - 1000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

   

 

 

   

facebook

X

Right Click

No right click