Pobierz program w PDF: 

Pobierz repertuar PL lang en

mam oko na kulturę 1

menu

Zapraszamy dzieci w wieku od 10 do 15 lat do udziału w Brave Kids, w dniach od 18- 29.07.2022r.  W programie warsztaty artystyczne w Ośrodku Kultury Ochoty na ul. Grójeckiej 75, od poniedziałku do piątku, w tym otwarty pokaz finałowy, a na zakończenie

wyjazd do Wrocławia na Międzynarodowy Wielki Finał Brave Kids / Lelenfant w Sali Koncertowej Radia Wrocław we Wrocławiu.

 

Lelenfant to międzykulturowy projekt prowadzony przez producentów i artystów jeszcze do niedawna zrzeszonych pod nazwą Brave Kids. Inicjatywa od lat łączy młodych ludzi o różnych narodowościach podczas wydarzeń i warsztatów, bazując na modelu pracy
„dzieci uczą dzieci”. W ten sposób dochodzi do wymiany umiejętności pomiędzy bawiącymi się rówieśnikami. Niezależnie od kraju pochodzenia, dzieci i młodzież znajdują wspólny język podczas zabaw, gier i twórczej ekspresji.

Odpowiedzialni za powodzenie działań projektu, dziś działający w Fundacji „Przyjaźń Sztuka Edukacja”, otrzymali w 2021 roku nagrodę „30 Kreatywnych Wrocławia” w kategorii kultura, sztuka, dizajn. Sukces w konkursie był nie tylko podsumowaniem ubiegłego roku, ale też impulsem do spojrzenia w przyszłość. Od kilku miesięcy trwa intensywna praca nad nową odsłoną projektu.

Brave Kids to działania artystyczne i rozwojowe dla lokalnych grup artystycznych lub osób indywidualnych zainteresowanych twórczym spotkaniem z innymi. Zajęcia warsztatowe poprowadzą doświadczeni instruktorzy Brave Kids bazując na modelu pracy „dzieci uczą dzieci”. Opierać się one będą na odkrywaniu potencjału i talentów poszczególnych uczestników, którzy następnie dzielić się będą swoimi umiejętnościami z innymi.
Warsztaty zawierać będą ćwiczenia wspierające ekspresję i swobodę twórczego działania poszczególnych uczestników poprzez elementy artystyczne: ruchowe, taneczne, plastyczne i muzyczne, a także gry i zabawy zespołowe. Ideą warsztatów jest wzmacnianie poczucia pewności siebie dzieci, rozwinięcie umiejętności współpracy i twórczego działania w grupie, komunikacji i empatii.

Finał we Wrocławiu
Warsztaty artystyczne Brave Kids Together to dużo zabawy i twórczych wyzwań, a ich rezultatem będzie pokaz finałowy w Warszawie i udział w Wielkim Pikniku we Wrocławiu, gdzie będą gościć dziesiątki młodych artystów z całej Polski. Warsztaty modelem pracy Brave Kids z udziałem dzieci i młodzieży prowadzą instruktorzy i instruktorki artystyczne posiadający wszystkie wymagane kwalifikacje.

Brave Kids w 2022 możliwy jest dzięki dofinansowaniu z Gminy Wrocław oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura-Interwencje"
Odbywa się w ramach działalności statutowej Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja.

***
Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie również prawo do wyboru na podstawie przesłanego formularza.

 

ZAPISY - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

https://forms.gle/36Eqof6CinLdGDJw8

 

 

 

HARMONOGRAM:
18-29.07 – warsztaty artystyczne, godz. 9:00-16:00
28.07 godz. 17:30 pokaz finałowy w Parku Szczęśliwickim
26-29.08 – wyjazd do Wrocławia na Międzynarodowy Wielki Finał Brave Kids / Lelenfant pod wrocławskim niebem.

 

MIEJSCE WARSZTATÓW:
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

 

LICZBA DZIECI w grupie:
maksymalnie 20 osób

 

WIEK DZIECI:
10-15 lat

 

JĘZYK PROWADZENIA WARSZTATÓW: polski, angielski, ukraiński

 

INSTRUKTORZY: zajęcia artystyczne poprowadzą doświadczeni instruktorzy, artyści, pedagodzy: Mateusz Godlewski, Beata Kwiatkowska i Jana Pawlenko

 

ORGANIZATOR:
główny organizator: Fundacja Przyjaźń Sztuka Edukacja
https://faefoundation.wordpress.com/
organizator lokalny: Ośrodek Kultury Ochoty 

 

OPŁATY:
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Dzieci ponoszą jedynie część kosztów wyżywienia - 250 zł.
Kadra instruktorów i wychowawców oraz wyjazd do Wrocławia jest finansowany przez Fundację Przyjaźń Sztuka Edukacja w ramach programu Kultura - Interwencje oraz przez Ośrodek Kultury Ochoty w ramach akcji Lato w mieście.

 

 

Warsztaty odbywać się będą w ramach projektu "Wakacyjne warsztaty Brave Kids wraz z przeglądem finałowych pokazów", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022" oraz środków Gminy Wrocław.  Koordynatorem projektu przez Fundację Przyjaźń Sztuka Edukacja.  

 

English ver. 

 

We warmly invite children from 10 to 15 years old to take part in the Brave Kids workshop, held from 18 to 29.07.2022.
Our program includes artistic workshops at the Ochota Culture Center at 75 Grójecka, from Monday to Friday, including an open final show, and concluding with a trip to Wrocław for the International Grand Final of Brave Kids / Lelenfant in the Concert Hall of Radio Wrocław.

 

REGISTRATION FORM:

https://forms.gle/XobX4P6DYGAe7kdD6

 

Schedule:
18-29.07 - art workshop, 9:00 am - 4:00 pm
28.07 - final show in Park Szczęśliwicki at 5:30 pm
26-29.08 - trip to Wrocław for International Grand Final of Brave Kids / Lelenfant under Wrocław Sky.

www.facebook.com/lelenfant
www.facebook.com/faefoundation 

 

Workshop location:
Ochota Culture Center, 75 Grójecka

Maximum number of children per group:  20 people

 

Age of children:
10-15 years

We speak Polish, English, Ukrainian

 

INSTRUCTORS: art classes will be conducted by experienced instructors, artists, pedagogues Mateusz Godlewski, Beata Kwiatkowska and Jana Pawlenko

 

ORGANIZER:
main organizer: Foundation Friendship Art Education
https://faefoundation.wordpress.com/
local organizer: Ochota Culture Center (www.oko.com.pl)

 

FEES:
Participation in the workshop is free.
Children are charged only for the cost of meals (250 PLN).
The staff of instructors and tutors as well as the trip to Wroclaw are financed by the Art Education Friendship Foundation as part of the program Culture - Interventions and by the Ochota Culture Center as part of the action Summer in the City.

 

The workshop takes on an art process format, therefore attendance is required every day during the classes, as well as during the participation in the Great Brave Kids Picnic under the Wroclaw Sky (26 - 29.08.2021).

Families whose children would like to participate in the day camp are asked to complete the form below.

***

Lelenfant is an intercultural project run by producers and artists
until recently affiliated under the name of Brave Kids. This initiative, based on the "children teach children" model of work, has been bringing together young people of different nationalities for years. Children of the same age exchange skills over the course of events and workshops. Regardless of their country of origin, they find a common language through play, games and creative expression.
The people responsible for the success of this project, now active in the foundation “Przyjaźń, Sztuka, Edukacja”, received the 2021 “30 kreatywnych Wrocławia” award in the category of culture, art, design. This success was not only a recapitulation of last year, but also an impulse to look into the future. For the past few months, intensive work has been going on the new version of the project.
Brave Kids are art and development activities for local art groups or individuals interested in creative encounters with others. The workshops, based on the "children teaching children" model of work, will be led by experienced Brave Kids instructors, aiming to discover potential talents of individual participants, who in turn share their skills with others.
The workshop includes exercises that support the expression and freedom of creative performance of individual participants through artistic elements: movement, dance, art and music, as well as team games. The idea behind the workshops is to enhance the children's sense of self-confidence, develop skills of cooperation and creative performance, communication and empathy.

Final in Wrocław
The Brave Kids Together artistic workshops are a lot of fun and creative challenges, which will culminate in the final show in Warsaw and participation in the Grand Picnic in Wrocław, hosting dozens of young artists from all over Poland. The Brave Kids workshops for children and young people are run by art instructors with all the required qualifications.

Brave Kids 2022 is supported by a grant from the Municipality of Wroclaw and the National Centre for Culture as part of the program "Kultura-Interwencje".
It is being held as part of the statutory activities of the Przyjaźń Sztuka Edukacja Foundation.

***
Due to a limited number of places, the order of applications will be the decisive factor. The organizer also reserves the right to choose on the basis of the submitted form.

 

facebook

X

Right Click

No right click